Súčasnosť

Valkovce ležia v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Valkovského potoka, v nadmorskej výške okolo 220 m. 

Podľa výsledkov posledného sčítania obyvateľstva v roku 2001 v obci žilo 238 obyvateľov. Z toho počtu bolo 120 mužov a 118 žien. Ekonomicky aktívnych bolo 121 občanov a 23 obyvateľov bolo nezamestnaných. Valkovce mali 62 obývaných domov. Podľa náboženského vierovyznania bolo 193 gréckokatolíkov, 2 pravoslávny, 38 rímskokatolíkov a 4 nezistení.

Podľa národnosti tu žilo 222 Slovákov, 11 Rusínov, 2 Česi, 1 Ukrajinec a 1 bol nezistený. Ekonomicky aktívni občania pracujú takmer po celej Slovenskej republike a poniektorí pracujú aj v Českej republike. 

V súčasnosti je v obci niekoľko podnikateľov. Helena Vasičková má obchod s potravinami a pohostinstvom. Ján Ivanisko má obchod s potravinami vo vlastnom dome. Peter Vasičko je súkrmno hospodáriaci roľník a zaoberá sa chovom ošípaných a hovädzieho dobytka. 

Od roku 1995 pracuje Nezan, s.r.o., ktorej majiteľmi sú Ján Chrzan z obce a Slavomír Nemec z Matoviec. Zaoberajú sa zváračskou výrobou a sprostredkovaním obchodu s SR a ČR. Jaroslav Vasičko sa zaoberá tlačiarenskou činnosťou. 

Domáce obyvateľstvo chová niekoľko kráv, ošípané a hydinu. Pestujú zemiaky, repu, zeleninu a iné poľnohospodárske plodiny.