Úradná tabuľa obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,

 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Oznam

v súvislosti s rozhodnutím č. 1/2024 z. z. predsedu národnej rady slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 23. marca 2024 od 07.00 h do 22.00 h a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024 oznamujeme že:

Volebný obvod: V obci Valkovce je volebný obvod: 1 Volebná miestnosť: Kultúrny dom Valkovce

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Starosta obce Valkovce vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie: Meno, priezvisko, titul: Jaroslav Vasičko Ing. Tel. č.: 054/7591137 e-mail: starosta@valkovce.sk E - mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je: starosta@valkovce.sk.

E - mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: starosta@valkovce.sk alebo osobne či poštou na: Obecný úrad Valkovce, Valkovce 62, 090 42 Okrúhle.

Vo Valkovciach dňa 22.01.2024

Jaroslav Vasičko starosta obce